Harmonogram III Kongresu Statystyki Polskiej

Dzień 1

26 kwietnia 2022 r.

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00 - 11.00

Otwarcie III Kongresu Statystyki Polskiej i Konferencji IAOS

Sesja Plenarna

Sala: S1 - KRAKÓW

Powitanie:

 1. Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 2. Misha Belkindas, Prezes IAOS
 3. Waldemar Tarczyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Przewodniczący panelu – Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO

High Level Panel

 

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa (zdjęcie grupowe)

11.30 - 13.00

Sesja 1

1.A Statystyka matematyczna

Język angielski

Sesja 2

4.A Statystyka społeczna

Język angielski

Sesja 3

6.A Statystyka regionalna

„Miasto i wieś”

Sesja 4

7.A Analiza i klasyfikacja danych

Język angielski

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: S2 - WAWEL

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: SMOCZA JAMA

Organizator sesji: Mirosław Krzyśko

Przewodniczący Sesji: Małgorzata Bogdan
1. Tomasz Górecki, Mirosław Krzyśko
Multiple canonical correlation analysis for multivariate repeated measures data and multivariate functional data
2. Magdalena Szymkowiak
Lifetime analysis by aging intensity functions
3. Grzegorz Wyłupek
A nonparametric test for paired data

Organizatorzy sesji: Tomasz Panek, Irena E. Kotowska

Przewodniczący Sesji: Stanisław M. Kot
1. Anna Bieńkuńska, Tomasz Piasecki
Measurement and assessment of social cohesion in Poland in the context of the applied definitions of this phenomenon
2. Dominik Śliwicki, Magdalena Osińska, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Szulc-Obłoza
Job satisfaction and satisfaction with remuneration of young people in Poland
3. Jan Zwierzchowski, Tomasz Panek
Comparative Analysis of Subjective Well-Being in EU Member States

Organizatorzy sesji: Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski

1. Marcin Ćmielewski, Jakub Głowacki, Michał Kudłacz

Water City Index, ranking efektywności wykorzystania zasobów wody przez miasta w Polsce

2. Dominika Rogalińska, Marek Pieniążek
Przestrzenne zróżnicowanie świadczenia wybranych usług publicznych w kontekście nowych podziałów terenów wiejskich w Polsce
3. Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak, Maciej Oesterreich
Analiza tempa przemian społeczno-gospodarczych na terenach wiejskich w latach 2010-2020
4. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel
Statystyka publiczna w opinii jednostek samorządu terytorialnego w woj. kujawsko-pomorskim

Przewodniczący Sesji: Krzysztof Jajuga

1. Jerzy Korzeniewski
Polish language text sentiment grouping
2. Artur Markiel, Wojciech Kempa
Cluster analysis of epidemic curves of the III COVID-19 wave in Polish powiats
3. Kateryna Zabarina
Distance analysis for various types of data – case study for Lubelskie voivodeship

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 15.30

Sesja 5

2.A Metoda reprezentacyjna
i Big Data

Język angielski

Sesja 6

3.A Statystyka ludności

Sesja 7

5.A Statystyka gospodarcza
„Dane gospodarcze”

Sesja 8

9.A Statystyka Polska i Statystyka Międzynarodowa

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: S2 - WAWEL

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: SMOCZA JAMA

Organizator sesji: Mirosław Szreder

Przewodniczący Sesji: Krzysztof Jajuga

1. Marcin Szymkowiak, Kamil Wilak

Estimation of selected characteristics of the labour market at the level of subregions in the light of the calibration approach

2. Jacek Wesołowski, Robert Wieczorkowski, Wojciech Wójciak

Effective algorithms of optimal sample allocation in stratified schemes

3. Mirosław Szreder

On some illusive advantages of large sample sizes in statistical inference

Organizatorzy sesji: Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska

 1. Dominik Rozkrut

Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku i jego wybrane wyniki

 1. Dorota Szałtys, Janusz Pappelbon, Małgorzata Cierniak-Piotrowska, Eliza Panfiłow, Wojciech Wasilewski

Nowa jakość w badaniu przyczyn zgonów

 1. Maciej Potyra

Projekcja probabilistyczna ludności w alternatywnym ujęciu terytorialnym – przykład województwa małopolskiego

Organizatorzy sesji: Waldemar Tarczyński, Eugeniusz Gatnar

1. Bohdan Wyżnikiewicz

Manipulowanie danymi statystyki gospodarczej

2. Mirosław Błażej, Mariusz Górajski, Magdalena Ulrichs

Pomiar luki produkcyjnej na podstawie badań koniunktury gospodarczej: Czy wykorzystanie mocy produkcyjnych pomaga przewidzieć lukę produkcyjną w Polsce?

3. Paweł Strzelecki, Robert Wyszyński, Jakub Growiec

Rola imigrantów we wzroście PKB w Polsce

Organizatorzy sesji: Włodzimierz Okrasa, Czesław Domański

1. Czesław Domański

Polskie Towarzystwa Statystyczne fundamentem statystyki publicznej

2. Robert Chrabąszcz, Jerzy Gruszka

Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS). Polska w perspektywie porównawczej

3. Agata Szczukocka, Elżbieta Zalewska

Udział polskich statystyków w Kongresach Międzynarodowych

4. Agnieszka Pobłocka

Polski rynek ubezpieczeń w latach 2004-2020

15.30 - 16.00

Przerwa kawowa

16.00 - 17.30

Sesja 9

1.B Statystyka matematyczna

Język angielski/polski

Sesja 10

4.B Statystyka społeczna

Język angielski/polski

Sesja 11

6.B Statystyka regionalna

Sesja plakatowa

Sesja 12

7.B Analiza i klasyfikacja danych

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

 Sala: S2 - WAWEL

Foyer

Sala: S4 - HEJNAŁ

Organizator sesji: Mirosław Krzyśko

Przewodniczący Sesji: Wojciech Zieliński

1. Anna Dudek, Łukasz Lenart

Spectral density estimation for nonstationary data with nonzero mean function

2. Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk

D-optymalne sprężynowe układy wagowe

3. Aleksandra Baszczyńska
Szerokość podprzedziałów histogramu w wyznaczeniu wartości parametru wygładzania estymacji jądrowej funkcji gęstości – przypadek dwuwymiarowy

Organizatorzy sesji: Tomasz Panek, Irena E. Kotowska

Przewodnicząca Sesji: Irena E. Kotowska

1. Alina Jędrzejczak, Francesca Greselin

Analysis of the gender gap in Poland and Italy

2. Stanisław Kot

Appraising inequality: a policymaker on the other side of the veil of ignorance

3. Karolina Goś-Wójcicka, Edyta Makowska-Belta

Rachunek satelitarny gospodarki społecznej jako kluczowe narzędzie monitorowania znaczenia trzeciego sektora w polskiej gospodarce narodowej

Organizatorzy sesji: Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski

 1. Małgorzata Markowska, Danuta Strahl

Wskaźnik aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w województwach, w latach 2018-2020

 1. Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn

Przestrzenny charakter nierówności dochodowych samorządów gminnych w Polsce

 1. Iwona Foryś

Indeksy cen lokali mieszkalnych na jednorodnych obszarach miasta: analiza na przykładzie Szczecina

 1. Teresa Słaby, Artur Czech

Transport zrównoważony w czasie pandemii COVID-19
– ujęcie przestrzenne

 1. Mariola Chrzanowska, Małgorzata Sobieraj

Metody szacowania szarej strefy – analiza bibliometryczna

 1. Radosław Murkowski

Nadmierna umieralność w Polsce i w Europie podczas epidemii Covid-19

Przewodniczący Sesji: Andrzej Sokołowski

 1. Marek Walesiak, Grażyna Dehnel

Ocena zmian poziomu spójności społecznej regionów Polski w latach 2010-2019 z wykorzystaniem dynamicznej taksonomii relatywnej dla danych symbolicznych interwałowych

 1. Elżbieta Zalewska

Analiza szkolnictwa wyższego w państwach Unii Europejskiej

 1. Michał Bernard Pietrzak, Marta Kuc-Czarnecka

Przydatność analizy wrażliwości w ocenie konstrukcji taksonomicznego miernika rozwoju

 1. Andrzej Sokołowski, Małgorzata Markowska, Grzegorz Migut

Przepływ fal COVID-19 przez Polskę

 

18.00-20.00

Bankiet powitalny

Dzień 2

27 kwietnia 2022 r.

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00 - 10.00

Sesja Plenarna III Kongresu Statystyki Polskiej i Konferencji IAOS

Sala: S1 - KRAKÓW

Keynote speech – Philip R. Lane

Dyskusja: Mariana Kotzeva, Jūratė Petrauskienė

Moderator: Misha Belkindas

 

10.00 - 10.30

Przerwa kawowa

10.30 - 12.00

Sesja 13

Institutional and Methodological Challenges, International Dimension

Język angielski

Sesja 14

3.B Statystyka ludności

Język polski/angielski

Sesja 15

4.C Statystyka społeczna

Sesja 16

6.C Statystyka regionalna

„Współczesne wyzwania”

Sala: S2 - WAWEL

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: SMOCZA JAMA

Organizatorzy sesji: Włodzimierz Okrasa, Dominik Rozkrut

 1. Partha Lahiri

Strategies for integrating datasets from different sources – recent progress

 1. Dominik Rozkrut

Challenges posed to official statistics by methodological innovations in international context

 1. Oleksandr H. Osaulenko, Svetlana Zymovina, Włodzimierz Okrasa

Statistics in troubled times - the case of Ukraine: impact on data production and knowledge use

 1. Marek Cierpiał-Wolan, Włodzimierz Okrasa

Polish-Ukrainian comparative study of the quality of life in cross-border areas

 1. Wojciech Sadłoń

Aid activities for refugees by church organizations and parishes – in the light of ISKK data

Organizatorzy sesji: Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska

1. Krzysztof Tymicki

Dzietność w ujęciu kohortowym i przekrojowym. Analizy na podstawie danych z rejestracji urodzeń

2. Piotr Szukalski

Gdzie Polki i Polacy zawierają związki małżeńskie z obcokrajowcami?

3. Marta Styrc

A statistical picture of divorce in Poland

4. Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Pokolenie gniazdowników w krajach Unii Europejskiej

Organizatorzy sesji: Tomasz Panek, Irena E. Kotowska

Przewodniczący Sesji: Stanisław M. Kot

 1. Kamila Trzcińska, Małgorzata Ćwiek

Estymacja rozkładu dochodów ludności Czech, Polski i Słowacji

 1. Joanna Landmesser-Rusek, Hanna Dudek

Dekompozycja zmian w zakresie deprywacji materialnej w Polsce przed i w trakcie pandemii
COVID-19

 1. Barbara Pawełek, Tomasz Sekuła

Porównanie przydatności wybranych metod szacowania brakujących danych w badaniu fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych

Organizatorzy sesji: Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski

1. Dawid Dawidowicz, Iwona Bąk

Porównanie sytuacji finansowej JST przed i w okresie COVID-19

2. Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak

Wpływ pandemii na polaryzację powiatów województwa zachodniopomorskiego

3. Agnieszka Jankowska

Ocena i analiza sytuacji gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 na podstawie wyników badań koniunktury w województwach

4. Marek Cierpiał-Wolan, Dariusz Twaróg

Wykorzystanie regionalnego potencjału w budowaniu niezależności energetycznej - studium przypadku

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Sesja 17

3.C Statystyka ludności

Język angielski

Sesja 18

5.B Statystyka gospodarcza

„Inflacja i jej pomiar”

Sesja 19

7.C Analiza i klasyfikacja danych

Sesja 20

1.C Statystyka matematyczna

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: SMOCZA JAMA

Sala: S2 - WAWEL

Organizatorzy sesji: Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska

1. Anita Abramowska-Kmon
What makes people aged 50+ in Poland happy? The role of lifestyle: evidence from panel data

2. Marta Styrc
Compliance with COVID-19 preventive behaviours among older men and women in Poland

3. Anita Abramowska-Kmon, Milena Chełchowska, Martin Piotrowski
Contacts with other people and mental well-being during the COVID-19 pandemic

Organizatorzy sesji: Waldemar Tarczyński, Eugeniusz Gatnar

1. Eugeniusz Gatnar

Źródła presji inflacyjnej w Polsce

2. Jarosław Janecki

Oczekiwania inflacyjne konsumentów – pomiar i ich rola w polityce pieniężnej

3. Aleksandra Hałka, Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

Pomiar inflacji w czasach dużych zmian w strukturze konsumpcji. Obciążenie wskaźnika CPI z tytułu substytucji w Polsce

4. Jacek Białek

Dane skanowane i nowe formuły indeksów cen w pomiarze CPI

Przewodniczący Sesji: Marek Walesiak

1. Elżbieta Stańczyk, Andrzej Dudek, Halina Woźniak

Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne  w analizie jakości badań statystycznych

2. Andrzej Młodak, Tomasz Józefowski, Kamil Wilak, Grzegorz Grygiel, Tomasz Klimanek

Znaczenie danych syntetycznych w statystyce publicznej

3. Mariusz Cembruch-Nowakowski, Sławomir Dorocki

Wykorzystanie metod statystycznych w geografii społeczno-ekonomicznej na  podstawie kwerendy wybranych czasopism naukowych bazy internetowej Web of Sciences

Organizator sesji: Mirosław Krzyśko

Przewodniczący Sesji: Przemysław Grzegorzewski

 1. Małgorzata Bogdan

Analiza danych za pomocą estymatora SLOPE

 1. Łukasz Smaga, Marc Ditzhaus

Testowanie równości wielowymiarowego współczynnika zmienności

 1. Piotr Sulewski

Nowi członkowie rodziny rozkładów Johnsona: właściwości i zastosowanie

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa

15.00 - 16.30

Sesja 21

1.D Statystyka matematyczna

Sesja 22

2.B Metoda reprezentacyjna
i Big Data

Sesja 23

4.D Statystyka społeczna

Sesja 24

6.D Statystyka regionalna

Research applications

Język angielski

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: S2 - WAWEL

Sala: SMOCZA JAMA

Organizator sesji: Mirosław Krzyśko

Przewodniczący Sesji: Grzegorz Wyłupek

1. Marta Małecka, Radosław Pietrzyk

Zastosowanie metody bootstrapowej do odpornej estymacji parametrów GARCH. Przykład z rynku kryptowalut

2. Mariusz Czekała, Agnieszka Matylda Schlichtinger

Applications of the inversions test to analyze the effectiveness of medical therapies

3. Paweł Kurasiński

Dokładne prawa wielkich liczb i ich zastosowanie

4. Karolina Mroczyńska, Sławomir Torbus, Bożena Piątkowska, Edyta Gadomska

Fotowoltaika i jej rozumienie w ujęciu statystycznym

Organizator sesji: Mirosław Szreder

1. Kamila Migdał-Najman, Agata Majkowska, Krzysztof Najman, Katarzyna Raca

Identyfikacja słów i znaków graficznych charakteryzujących wyróżnione grupy wiekowe użytkowników Twittera

2. Adam Juszczak

Wykorzystanie danych scrapowanych do wyznaczenia zmiany cen dla odzieży i obuwia

3. Katarzyna Widera, Marcin Związek, Dastin Lipp

Klasteryzacja danych scrapowanych zastosowanych do wyliczenia wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych – badanie eksperymentalne

Organizatorzy sesji: Tomasz Panek, Irena E. Kotowska

Przewodnicząca Sesji: Irena E. Kotowska

1. Izabela Grabowska, Radosław Antczak

Jak mierzyć wielowymiarową jakość życia osób z niepełnosprawnościami na potrzeby polityki publicznej - przypadek Polski

2. Ryszard Kowalski, Agnieszka Strzelecka, Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga

Zadłużenie młodszych i starszych gospodarstw domowych: czy dzieci zwiększają obciążenie długiem?

3. Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga, Małgorzata Ćwiek

Dochody i wydatki gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi

Organizatorzy sesji: Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski

1. Katarzyna Kopczewska

Spatial Machine Learning – New Opportunities for Regional Science

2. Monika Wałaszek, Michał Misygar

Delimitation of powiats in the Małopolskie Voivodship in terms of the impact of the pandemic on the labour market and the use of public aid funds

3. Dorota Ciołek

Changes in the labour market during the COVID-19 pandemic and their spatial interactions – evidence from monthly data for Polish LAU

16.30 - 17.00

Przerwa kawowa

 

17.00 - 18.30

Sesja Plenarna III Kongresu Statystyki Polskiej

Sala: S2 - WAWEL

Keynote speech – Partha Lahiri

 

20.30-23.00

Uroczysta kolacja

Dzień 3

28 kwietnia 2022 r.

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00 - 10.00

Sesja Plenarna III Kongresu Statystyki Polskiej i Konferencji IAOS

Sala: S2 - WAWEL

Keynote speech

 

10.00 - 10.30

Przerwa kawowa

10.30 - 12.00

Sesja 25

1.E Statystyka matematyczna

Sesja 26

4.E Statystyka społeczna

Sesja 27

5.C Statystyka gospodarcza

„Wpływ pandemii COVID na gospodarkę”

Sesja 28

7.D Analiza i klasyfikacja danych

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: SMOCZA JAMA

Sala: S2 - WAWEL

Organizator sesji: Mirosław Krzyśko

Przewodniczący Sesji: Magdalena Szymkowiak

1. Przemysław Grzegorzewski

Testy permutacyjne w analizie nieprecyzyjnych danych

2. Wojciech Zieliński

Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych

3. Waldemar Wołyński, Mirosław Krzyśko

Analiza składowych głównych dla danych czasowo-przestrzennych

Organizatorzy sesji: Tomasz Panek, Irena E. Kotowska

Przewodnicząca Sesji: Irena E. Kotowska

1. Katarzyna Zielonka-Kołtońska, Katarzyna Figiel

Frekwencja jako wskaźnik efektywności muzeów – relewantność i metodologia

2. Tomasz Sekuła, Krzysztof Borysiak, Karolina Goś-Wójcicka, Izabela Jajkiewicz, Mateusz Kolmaga, Agnieszka Pacut, Urszula Stasiak-Jaśkiewicz

Podmioty gospodarki społecznej na rynku pracy w Polsce

3. Joanna Sanetra-Szeliga

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową instytucji kultury

Organizatorzy sesji: Waldemar Tarczyński, Eugeniusz Gatnar

1. Mirosław Błażej, Hubert Stefaniak

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację polskich przedsiębiorstw – metodologia oraz wyniki badania

2. Maciej Jamiński

Analiza wydatków na alkohol podczas pandemii COVID-19

3. Mariusz Cembruch-Nowakowski

Metoda szacowania efektów działalności  kulturalnej  w Polsce przy użyciu rachunku satelitarnego kultury

Przewodniczący Sesji: Józef Pociecha

 1. Krzysztof Dmytrów, Beata Bieszk-Stolorz

Metoda Dynamic Time Warping w ocenie podobieństwa zmian na europejskich rynkach pracy w kontekście rozwoju pandemii COVID-19

 1. Iwona Markowicz, Paweł Baran

Identyfikacja determinant czasu trwania relacji handlowych przedsiębiorstw polskich na rynku unijnym

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Sesja 29

2.C Metoda reprezentacyjna
i Big Data

Sesja 30

3.D Statystyka ludności

Sesja 31

5.D Statystyka gospodarcza
„Zastosowania metod statystyki gospodarczej”

Sesja 32

6.E Statystyka regionalna

Methods

Język angielski/polski

Sala: S4 - RYNEK GŁÓWNY

Sala: S2 - WAWEL

Sala: S4 - HEJNAŁ

Sala: SMOCZA JAMA

Organizator sesji: Mirosław Szreder

1. Arkadiusz Kozłowski, Jerzy Auksztol

Wykorzystanie metody reprezentacyjnej w badaniu „Warunki pracy”

2. Katarzyna Kotańska, Jolanta Kossakowska

Wkład ARiMR w tworzenie statystyki publicznej z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi

3. Ewa Panek, Evangelos Gerasopoulos, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Ali Nadir Arslan, Orestis Speyer, Phillip Harwood, Anna Burzykowska

Projekt GAUSS: Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk

Organizatorzy sesji: Elżbieta Gołata, Irena E. Kotowska

1. Dorota Wyszkowska

Sytuacja osób starszych w Polsce – stan obecny, problemy i wyzwania

2. Wioletta Grzenda, Jolanta Perek-Białas

Aktywność zawodowa osób w wieku 55 lat i więcej w kontekście zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce

3. Artur Mikulec, Iwona Rosset, Elżbieta Żądzińska

Zastosowanie modeli ARMAX w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich – ponowny test hipotezy Triversa-Willarda w Polsce

4. Maria Penpeska, Anna Jasiówka, Michał Urbas

Opieka zdrowotna nad osobami starszymi w ujęciu badań statystycznych

Organizatorzy sesji: Waldemar Tarczyński, Eugeniusz Gatnar

1. Magdalena Mojsiewicz

Czas użytkowania produktów własności intelektualnej

2. Czesław Domański, Robert Kubacki

Zastosowanie modeli deep learning do prognozowania zapotrzebowania na wodę dla miasta Łodzi

3. Iwona Bąk, Katarzyna Cheba

Modelowanie zielonej transformacji – zastosowanie statystycznej  analizy danych w systematycznym przeglądzie literatury

Organizatorzy sesji: Małgorzata Markowska, Józef Pociecha

 1. Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek

Some remarks on geospatial dilemmas in improving the study on commuting to work

 1. Agata Surówka

The issue of overlapping areas of influence of Polish airports in scientific research

 1. Sylwia Filas-Przybył

Migracje wahadłowe związane z zatrudnieniem w ujęciu analizy sieciowej

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa

 

15.00 - 16.00

Sesja Plenarna III Kongresu Statystyki Polskiej

Sala: S2 - WAWEL

Keynote speech – Danny Pfeffermann

 

16.00 - 16.30

Przerwa kawowa

 

16.30 - 18.00

Sesja Plenarna III Kongresu Statystyki Polskiej i Konferencji IAOS

Uroczysta Sesja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Sala: S1 – KRAKÓW

Prowadzące sesję: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Iwona Bąk

 1. Czesław Domański, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska

Dzieła Polskiego Towarzystwa Statystycznego

 1. Ralf Münnich, Prezes Niemieckiego Towarzystwa Statystycznego

Wystąpienie okolicznościowe z okazji jubileuszu 110-lecia PTS

 1. Oleksandr H. Osaulenko, były prezes ukraińskiego urzędu statystycznego

Wystąpienie okolicznościowe z okazji jubileuszu 110-lecia PTS

 1. Walter Radermacher, Prezes Europejskiej Federacji Towarzystw Statystycznych FenStat

Wystąpienie okolicznościowe z okazji jubileuszu 110-lecia PTS

 1. Uroczyste wręczenie odznaczeń Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 2. Uroczyste wręczenie odznaczeń honorowych „Za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”
 3. Ogłoszenie wyników Olimpiady Statystycznej
 4. Wystąpienia podsumowujące konferencje:
  • Misha Belkindas, Prezes IAOS
  • Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

Podsumowanie i zamknięcie III Kongresu Statystyki Polskiej i Konferencji IAOS

logo gus wersja pena wariant achromatyczny biay

Aleja Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa

Portal Informacyjny GUS

Kontakt:


Copyright © 1995-2022 Główny Urząd Statystyczny

Logo gus ciemne