Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników III Kongresu Statystyki Polskiej

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [1], zwanego dalej „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, zwanych dalej „danymi osobowymi”, jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 

II. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1) Dane osobowe uczestników (czynnych i biernych) Kongresu w zakresie : adresu e- mail, imienia i nazwiska, nazwy i adresu reprezentowanej instytucji, ewentualnie numeru telefonu, jeżeli został podany - będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z organizacją Kongresu oraz związanego z archiwizacją dokumentów wynikającą  z przepisów  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) w celu rejestracji uczestnictwa i zapewnienia obsługi administracyjnej uczestników Kongresu oraz archiwizacji dokumentów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z realizacją zadań określonych w  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 955 i 1641) w celu  organizacji  szkoleń,  dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki oraz  prowadzenia działalności naukowo – badawczej,  prac badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce,

2) Dane osobowe autorów i współautorów będących uczestnikami Kongresu w zakresie: adresu e- mail, imienia i nazwiska, nazwa reprezentowanej instytucji oraz przetwarzania wizerunku i rejestrowania głosu - będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze, w związku z organizacją Kongresu oraz związanego z archiwizacją dokumentów wynikającą  z przepisów  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz wypełnienia obowiązków administratora związanych z prawami autorskimi wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. a o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) w celu rejestracji uczestnictwa i abstraktów zapewnienia obsługi administracyjnej uczestników Kongresu oraz archiwizacji dokumentów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  w związku z realizacją zadań określonych w  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 955 i 1641) w celu  organizacji  szkoleń, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki oraz  prowadzenia działalności naukowo – badawczej,  prac badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie wizerunku oraz zgodą na rejestrowanie głosu w celu dokumentacji przebiegu Kongresu oraz promocji statystyki publicznej,

3) Dane osobowe  współautorów nie będących uczestnikami Kongresu, a których dane zostały podane przy rejestracji abstraktu przez innego współautora, w zakresie: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji - będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z organizacją Kongresu oraz związanego z archiwizacją dokumentów wynikającą  z przepisów  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz wypełnienia obowiązków administratora związanych z prawami autorskimi wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. a o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) w celu rejestracji uczestnictwa i abstraktów zapewnienia obsługi administracyjnej uczestników Kongresu oraz archiwizacji dokumentów.

IV. Źródło gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku współautorów niebędących uczestnikami Kongresu dane osobowe pozyskane są z formularza zgłoszenia abstraktu, wypełnianego przez uczestnika czynnego.

V. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w punkcie III, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez:

 1. upoważnionych pracowników GUS, Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz przez podmioty współpracujące z administratorem w zakresie organizacji Kongresu oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej Kongresu,
 2. nieokreślony krąg odbiorców w związku utrwalonym wizerunkiem na fotografiach oraz wizerunkiem i głosem utrwalonymi na filmach lub nagraniach z Kongresu oraz udostępnieniem tychże bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie, w tym w Internecie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

 1. W celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553.) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).
 2. Wizerunek utrwalony na fotografiach oraz wizerunek i glos utrwalony na filmach lub nagraniach z Kongresu, dla celów dokumentowania przebiegu Kongresu, w tym wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach z Kongresu, a także innych materiałach promocyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych ;
 3. Pani/Pana dane identyfikacyjne będą przechowywane w aplikacji rejestracyjnej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji;

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów określonych w pkt III.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w III Kongresie Statystyki Polskiej w Krakowie 26-28 kwietnia 2022 r. i/lub publikacji albo przedstawienia referatu w ramach III Kongresu Statystyki Polskiej w Krakowie 26-28 kwietnia 2022 r. 

Pani/Pan ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich  danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody następuje poprzez skierowanie na adres poczty elektronicznej kongres_2022@stat.gov.pl informacji o wycofaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych. W tytule należy podać „WYCOFANIE ZGODY”.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

logo gus wersja pena wariant achromatyczny biay

Aleja Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa

Portal Informacyjny GUS

Kontakt:


Copyright © 1995-2022 Główny Urząd Statystyczny

Logo gus ciemne